Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

U�ite se iz PRETEKLOSTI, �ivite za SEDANJOST in upanjte na PRIHODNOST.

  Pomembno je, da nikoli ne neha� spra�evati.  
 
(Albert Einstein 1879 � 1955)

Evropska prvenstva v 50 m bazenih 
Evropska prvenstva 25 m do 2011 (pripravlja AG) 
Svetovna prvenstva 25 m (sestavil AG) 
Evropska prvenstva 25 m (sestavilAG) 
Zgodovina plavanja (sestavil AG) 

�e na vpra�anje odgovorite pravilno se poka�e naslednje.
Pravilni odgovor izberete z klikom!
�e je odgovor napa�en, se vrnete na za�etek (prvo vpra�anje) igre.
Vsi �zasilni izhodi� so dovoljeni (vpra�ajte prijatelje, brskajte po Intranetu, i��ite po literaturi itd.)
�tevilo poskusov ni omejeno, ko pa pridete do konca vpra�alnika (vsi odgovori pravilni), lahko va� email naslov vpi�ete le enkrat.
Prosim vpi�ite pravilno va�e IME in PRIIMEK. Va�i podatki bodo skrbno varovani pred zlorabo, nepoobla��enim dostopom, razkrivanjem!.

Za vse, ki nimajo '�ivcev' so objavljeni tudi pravilni odgovori!
Spoznavajte plavanje in se zabavajte. Marjan M.Nastavitve